<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddWelshBlogs.com

25.4.06

Tra'n chwilota trwy Technorati am pwy sydd â dolen at y blog yma, dyma fi'n dod ar draws WelshBlogs.com. Doeddwn ddim yn ymwybodol ohono o'r blaen nac felly fod fy mlog wedi ei gynnwys arno.

Yn wahanol i Blogiadur.com a BlogCymru.com, mae'n cynnwys cymysgedd o flogiau yn Gymraeg a'r Saesneg. Hyd y gwela i does dim modd gweld pa flogiau sydd wedi eu cynnwys oni bai am o ble mae'r negeseuon diwethaf wedi dod, ond o edrych ar y categorïau ar yr ochr chwith, dwi 'di dod i'r casgliad mai'r blog hwn a Morfablog yw'r unig ddau flog Cymraeg arno hyd yma.

Mae'r categorïau yn deillio o'r tagiau sydd ar y blogiau ey hunain, ac fe all hyn esbonio pam fod cyn-lleied o flogiau Cymraeg (eu hiaith) arno gan nad oes llawer yn tagio. Dwi heb fod yn tagio llawer yn ddiweddar, ond mae hyn yn rhoi rheswm arall dros wneud.

Anfonais e-bost at Welshblogs.com i ofyn o ble roeddynt wedi casglu'r blogiau ac os oeddynt wedi defnyddio'r Blogiadur neu BlogsCymru o gwbwl. Cefais ddau ymateb gan ddau berson gwahanol, y ddau gyda chyfeiriad e-bost Gwyddelig. Doedd dim un o'r ddau yn cofio ble roeddynt wedi cael manylion, ond trwy Gwglo roeddynt yn meddwl. O arddull y wefan, mae'n debyg iawn i wefan IrishBlogs.ie, felly tybiaf mae'r un pobl sydd tu cefn iddo.
postiwyd gan Rhys Wynne, 8:05 am

2 sylw:

Mae Rwdls de Nwdls yn 'efyd ;-)

Diolch am bwyntio fi ato fo, gobeithio bydd Pictiwrs arno cyn hir hefyd.
sylw gan Blogger Rhodri, 10:51 am  

Sut weithiest ti hynny allan, drwy glicio ar y categoriau, trwy Technorati neu rhyw ffordd arall?
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 11:11 am  

Gadawa sylw