<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddGwir bwrpas datganoli (yn ôl y Swyddfa Gymreig)

3.3.06

Wedi ei gymeryd o flog Ymgyrch Senedd i Loegr, mae ymateb gan Matthew Burchell ('ymgynghrydd arbennig' i'r Swyddfa Gymreig) i ymholiad gan awdur y blog. Dwi ddim yn sicr beth oedd yr ymholiad, ond mae'r ymateb yn dweud cyfrolau dwi'n meddwl.
Dear Sir,

Thank you for your email. Please accept my apologies for the delay in
replying.

The Secretary of State believes that, far from fuelling Welsh and Scottish
nationalism, devolution for Scotland and Wales has dealt it a severe blow,
and in doing so, has secured the future of the United Kingdom. This is
clearly demonstrated by the fact that support for separatist parties in
Scotland and Wales has declined since the establishment of the Scottish
Parliament and the National Assembly for Wales.

The Government does not support the Lord Baker's private members bill
because it would undermine the fundamental constitutional principle that all
MPs are equal and would lead to constitutional uncertainty.

Once again, thank you for taking the opportunity to write.

Yours faithfully,

Matthew Burchell

Felly nid er mwyn dod a democratiaeth y sefydlwyd y Cynulliad ond i gryfhau'r Deyrnas Gyfunol.

Hefyd yn yr un post, mae dolen at wefan (mwy-neu-lai uniaith Saesneg) Caernarfon On-line, ble mae'n dangos lluniau o sgrin fawr ar Faes Caernarfon i ddangos yr agoriad brenhinol.
postiwyd gan Rhys Wynne, 10:12 am

0 sylw:

Gadawa sylw