<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBlog Gweledol Gwallgof

16.1.06

Dwi wedi clywed am flogiau clywedol (neu llafarflogio fel sydd well gyda fi), ond doeddwn heb glywed am vlog (video blog) o'r blaen. Dwi ddim yn siwr pa mor boblogaidd ydynt, ond ymddengys ei fod yn fwy poblogaidd (wrth reswm) ymysg y byddar. Ar ei flog Gwallgofi, mae JGJones yn arwyddo am addysg dwyieithog a thairieithog i blant byddar.

Beth fyddai term Cymraeg addas am vlog? Post Gweledol neu Gweledolflog (neu glog!)
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:25 pm

0 sylw:

Gadawa sylw