<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddLlwybrau Cerdded, sir Caerffili (mapiau + disgrifiadau)

8.12.05

Ar wefan Caerphilly Tourism Association mae modd lawr-lwytho dogfennau PDF ar gyfer 6 taith yn y sir, sy'n cynnwys map OS manwl o'r daith, disgrifiadau a nodweddion y daith ac yn bwysicach fyth manylion y tafarndai lleol.

Y chwech taith yw:

1 - 'Medieval Magic and Magnificent Mountains' - Taith Crib Mynydd Caerffili a Rhydri

2 - 'Ponds, Peace and Perspective' - Pac Gwledig Pwll Pen Y Fan i Manmoel

3 - 'A Ridge with a View' - Parc Gwledig Cwm Sirhowy i Fynydd Machen

4 - 'Up and Away' - Parc Cwm Darran a Chwm Darran

5 - 'Tip Top Twyn!' Parc Penallta i Eglwysilian

6 - 'Coal, Celts and Contrasts' - Twmbarlwm a Thaith Gerdded Cwmcarn

Gallwch ymuno â rhai teithiau tywysedig ar hyd y llwybrau uchod yn y flwyddyn newydd. Manylion yma (PDF).


Tagiau: , ,
postiwyd gan Rhys Wynne, 2:21 pm

0 sylw:

Gadawa sylw