<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddArweinydd Fine Gael am weld y Wyddeleg yn bwnc dewisiol

17.11.05

Darllenais am hyn yn gyntaf ar Eurolang. Mae sylwadau fel hyn yn cael eu gwneud am y Gymraeg hefyd, dyma oedd gan y dyn i'w ddweud am y ffaith byd y Wyddeleg yn bwnc 'gorfodol' (casau'r gair yna mewn cyd-destyn pynciau):
Compulsion is a blunt tool. Forcing students to learn Irish is not working and is actually driving many young people away from a real engagement with this beautiful language.

Mae hyn yn ddadl gwbwl wirion. Petai plant hyn ddim yn cael gwersi Gwyddeleg, byddant ddim yn cael dim engagemnt gyda'r iaith o gwbwl. Aeth ymlaen i ddweud:
After the Junior Cert young people should have a choice whether they want to continue to learn Irish. Those who decide to continue will share classes with those who want to be there, learning Irish, rather than those who wish they weresomewhere else, learning something else.

Ond gellir ddim dweud hyn am unrhyw bwnc yn yr ysgol? Yn hytrach na atal y cyfle i blant a phobl ifanc ddod i ddeall mwy am eu hiaith, a thrwy hynny dod i wybod mwy am eu hanes, beth am geisio gwneud mwy i wneud yr iaith ymddangos yn berthnasol yn eu bywydau pob dydd?

Mae gan Irish Eagle, wrth flogio am y pwnc, awgrymiadau ar sut i wneud gwell defnydd o sgiliau ieithyddol y rhai sydd wedi bod trwy'r sustem addysg yn barod, sef bod cwmseriaid yn cael dewis defnyddio'r Wyddeleg pan yn cysylltu gyda canolfan alwadu - syniad da yn wir!

Bu gwrthydstio tu allan i swyddfa Fine Gael.
postiwyd gan Rhys Wynne, 11:51 am

2 sylw:

Hi, apologies for the English, my Welsh is a tad rusty :)

This is a rubbish argument from Enda Kenny. It's not compulsion which is driving people away from Irish, it's a bad curriculum and poor teaching.

Irish is an easy target for people like Kenny and attacking the language is totally ignoring the real problem with the Irish education system. Our acquisition of languages is dreadful and it's a problem which needs serious examination and serious changes. Making Irish optional will do nothing positive, it will only damage the language.
sylw gan Anonymous maca, 6:50 pm  

This was one of the posts that I was going to put on Smiling under Buses, but the translating departments being realy slow =)

Yes it's a very weak argument. How can not teaching the language make more poeple proficient in it. Kids don't like maths or science either, well school full stop really, so does he suggest making these optional?

A bad curricilum and poor teaching (due to lack of resurces) does make Welsh unpopular hear as well and add that to the way the language is treated outside school and portrayed by the media (and politicians), it's obvious why it's unpopular.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 2:43 pm  

Gadawa sylw