<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBle rwyt ti rhwng?

17.11.05

Dio ddim yn orfodol, ond byddai'n flin iawn os newch chi wrthod. Ewch i'r map yma a rhoi pin i ddweud ble chi'n byw.

Map aelodau maes-e
Map defnydiwyr Firefox
postiwyd gan Rhys Wynne, 2:13 pm

2 sylw:

Ble mae'r map o'r byd? Dw i'n siwr bod llawer o bobl dramor yn darllen dy flog!
sylw gan Anonymous Emma Reese, 3:44 pm  

Mae opsiwn 'Zoom' i'w gael ar yr ochr chwith.
Mae Tom yn UDA a Chwadan yn Lloegr eisioes wedi rhoi pin ar yn map.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 8:18 am  

Gadawa sylw