<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddDal i fyny

5.12.05

Bu'r penwythnos cyn diwethaf yn hynod brysur, gyda'r Ffair Nadolig ar y dydd Sadwrn yn cael ei ddilyn gan ymweliad dwy noson gan fy rhieni. Aeth y ffair yn anhygoel o dda, gyda niferoedd mor fawr yn ymweld fel bu bron i bethau fynd yn drech arnom. Treulais i'r rhan fwyaf o'r dydd yn rheoli'r llif o geir. Roedd y maes parcio'n orlawn erbyn 11:30 a ceir yn dal i gyrraedd fel ton ar ôl ton. Roedd rhesi o geir wedi parcio ochr y ffordd i'r ddau gyfeiriad hyd at Trelewis, sef y pentref agosaf.
Mae yna ddau blogiad gan eraill am y diwrnod ac hefyd diolch i Darren am ei hysbysebu.
Dyma ni'n cynnal raffl am ddim i weld o ble roedd pobl wedi dod a sut glywsant am y ffair. Roeddem wedi arfraffu 200 slip, ac fe'u defnyddiwyd i gyd - rydym dal wrthi'n mynd trwy'r wybodaeth.

Pan ddaw'r rhieni draw, mae oergell llawn o ddanteiddion egsotig o'r gogledd yn anochel. Roedd dad wedi dod a darnau o haearn er mwyn ymestyn uchder wal gefn yr ardd, felly dyna fu'n digwydd dydd Llun. Bues i hefyd yn cwbwlhau (wel rhyw fath) adeiladu aelwyd newydd yn yr ystafell fyw mewn pryd i pan ddoth y dyn carped dydd Mercher. Bydd lluniau o'r wal/ffens gefn a'r aelwyd i dod.

Tagiau: ,
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:13 pm

1 sylw:

Mmmmm...Llaeth y Llan, o'ddan ni'n arfer cael rhain yn bwdin yn yr ysgol ers talwm...Neeeeeis.
sylw gan Blogger Blogel, 4:55 pm  

Gadawa sylw