<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddStreic cyntaf Starbucks

23.11.05

Oddi ar Red Star Coven
Cafwyd streic cyntaf Starbucks heddiw yn Aotearoa (Seland Newydd).
Starbucks, the international chain that has revolutionised coffee drinking, experienced its first strike today, in New Zealand. The company, which tries to portray itself as friendly, laid back and ethically responsible, pays close to minimum wage to its 80 000 workers worldwide and is generally anti-union. Here is a video of the picket line.

Starbucks workers were joined on the picket line by workers from KFC and Pizza Hut.

Diddorol gweld bod gweithwyr o KFC a Pizza Hut wedi ymuno, allai ddim gweld hyn yn digwydd yma. Mae isafswm cyflog yn Aotearoa, ac pan oeddwn yno, roedd yna ddeddf wedi ei basio ble roedd yr isafswm yn codi ar wyliau banc. Gan fod economi'r wlad yn dibynnu cymaint ar y diwidiant ymwelwyr, mae canran sylweddol yn gweithio yn y sector gwasanaethau ac ar gyflogau isel, felly mae'r ddeddf hyn yn effeithio ar nifer fawr o fusnesau. Roedd arwyddion i fyny bron ymhob bwyty a ymwelais yn dweud bod prisiau yn 15% uwch ar wyliau banc oherwydd bod costau cyflogau yn 15% yn uwch. Mae hyn yn dderbyniol yn fy marn i.
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:54 pm

0 sylw:

Gadawa sylw