<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddThey All Speak English? Blog yn barod

5.12.05

Mae'r blog They All Speak English? yn barod. Dwi ar hyn o bryd yn gwahodd pobl sydd wedi dangos diddordeb cyfrannu. Os ydych eisiau cyfrannu, dylech fod yn blogio'n Gymraeg a bydd rhaid i mi wybod beth yw eich cyfeiriad e-bost i mi anfon gwahaoddiad trwy Blogger atoch.
Pwy fydd y cyntaf i flogio arno?

Tagiau: ,
postiwyd gan Rhys Wynne, 4:03 pm

3 sylw:

Rwy'n hoff iawn o'r syniad o gyd-weithio trwy gyfrannau tuag at brosiect fel hyn, ond un o'r pethau sy'n peri penbleth i fi yw sut mae cysylltu gyda'ch cyd-gyfrannwyr i drafod y brosiect neu codi cwestiynau ? Oes modd o ddefnyddio y meddalwedd blogio i wneud hynny ?
Bydd unrhyw un sy'n dod yn gyfrannwr yna'n cael mynediad i.... wait for it.....cylch preifat ar maes-e.

Mae'n debyg bod modd defnyddio meddalwedd Blogger i wneud rhywbeth tebyg, gan fod pob math o opsiynnau 'aelodau'n unig' i'w gael arno, ond mae negesfwrdd yn well yn fy marn i.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 8:58 am  

Defnyddio eangderau'r daufysfwrdd i negesa...

Oni fasa'n gyflymach ddanfon colomen ?

Gadawa sylw