<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddGwefan Adam Walton (DJ Radio Wales)

8.12.05

Mae gwefan Adam Walton wedi newid ychydig ers i mi ymweld ddiwethaf. Mae'n dweud bod blog arno, ond dio ddim yn edrych yn un da iawn. Mae sesiwn gan Poppies ar y sioe nesaf (Nos Sul yr 11eg) a Fernhill ar y 18fed. O edrych ar restr recordiau y sioe diwethaf fe chwaraeodd draciau Cymraeg gan TOPPER, ALUN TAN LAN, JAKOKOYAK, RADIO LUXEMBOURG ac EUROS CHILDS.
Sawl cân Gymraeg o'r 10 mlynedd diwethaf chwaraeir ar Radio Cymru yn ur un slot sgwn i?

Mae restr gigs ar ei wefan hefyd, ond am heno mae'n dweud:
Thu 8th Dec '05
TONIGHT'S GIGS
There is nothing happening tonight.

Ond yn ôl Curiad roedd:
Frizbee, Bob
Undeb Myfyrwyr, Aberystwyth
Nos Iau, Rhagfyr 8, 8pm
Pris: £6 (£8 - gostyngiad UMCA)
Noson Sŵn. Elw tuag at rag UMCA

C'mon bandiau Cymraeg Cymru, mae'r dyn yn amlwg yn hoffi bandiau Cymraeg (clywais o'n chwarae 'Defaid' gan BOB un noson), ceisiwch hwrio'ch eich hunain yn well!
postiwyd gan Rhys Wynne, 4:44 pm

0 sylw:

Gadawa sylw