<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddNofel o'r Hofel (wel, cyflwyniad i'm taith i Aotearoa)

7.11.05

Mae na 10 mis ers i mi ddychwelyd o Sealand Newydd ble aeth Sarah a mi draw am y tro cyntaf i ymweld â'i brawd Nic ac i fynychu ei briodas gyda Michelle. Y bwriad oedd y byddwn yn blogio am y daith. Roeddwn wedi cadw dyddiadur/nodiadau bras (uffernol) ar gyfer pob dydd, ond ar ôl dechrau'n dda gyda traethawd am y diwrnod cyntaf (allan o 24) dyma fi'n colli fy llyfr nodiadau. I ddweud y gwir, un diog ydw i felly roeddwn yn ddigon hapus i gael esgus fel hyn, roedd yn rhy debyg i waith cartref. Beth bynnag daeth y llyfryn bach i'r golwg rhai wythnosau'n ôl ac mae Iwan fy nghefnder ar fin mynd ar ei wyliau i Seland Newydd. Dwi eisioes wedi benthyg fy llyfr Rough Guide iddo ac mi ffoniodd noson o'r blaen am fwy o gyngor. Oherwydd gor-ddefnydd o'r gwyrdd tra'n y brifysgol mae fy nghof yn uffernol felly roeddwn y sgwrs bron yn ddi-werth. Ta waeth dwi am roi ail-dro ar sgwenu rhyw fath o dyddiadur gyda'm nodiadau vauge, mewn llaw ysgrifen anarllenadwy a'm côf gereatrig. Bydd pob pyst yn cynnwys 4-5 diwrnod.

Dyma ychydig o'r hen stwff ddecreuais sgwennu fel rhagarweniad (rhagarweiniad - pwy ffwc mae'r ma'n meddwl ydi o?)
Yn ogystal a'r briodas, aeth Sarah a minnau o gwmpas rhan ogleddol ynys y gogledd. Dwi am gyfnodi ar fy mlog fy ngwyliau achos dwi mor anghofus, ond er tegwch i chwi sy'n ymweld â'm blog, dwi am geisio fy ngorau i'w wneud yn ddiddorol ac yn rhywbeth bach mwy na 'mond rhestr o lefydd a wnes i ymweld. Y bwriad yw sôn am, ac efallai rhoi sylwadau ar bethau oeddd yn digwydd bod ar y newyddion tro oeddwn yno, pethau yn ymwnud a diwyllaint Maori, agwedd poblogaeth croenwyd at y Moari, materion cymdeithasol ac amgylcheddol a oedd yn dod i'r amlwg. Roedd llawer o bethau'n mynd ymlaen yno ar y pryd gan ei fod yn agosau at etholiad cyffredinol, roedd dathliadau blynyddol Diwrnod Waitangi ar fin bod, ac hefyd mae economi'r wlad yn gwneud yn dda iawn ar hyn o bryd sydd ddim o reidrwydd yn creu sgil effeithiau manteisiol i bawb. Byddaf hefyd yn nodi pa diodydd 'brodorol' a brofais a pha fandiau o'r wlad a glywais am y tro cyntaf. Gobeithio y mwynhewch.
postiwyd gan Rhys Wynne, 8:38 pm

0 sylw:

Gadawa sylw