<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddPwy di pwy?

27.10.05

Efallai mod i'n anghywir (ac yn fflatro fy hun ychydig), ond o ddarllen y sylwadau yma ar Brit Nat Watch, allai'm peidio meddwl fod awdur y wefan na chawn ei henwi'n awgrymu mai fi sy'n gyfrifol am y wefan. Tydw i ddim yn aelod o'r Blaid yn y sir (na nunlle arall chwaith, ar hyn o bryd) ond chi'n gwbod be sgynai?
postiwyd gan Rhys Wynne, 7:42 pm

2 sylw:

Pwy di Lindsay ta Rhys???
sylw gan Blogger Mr Gasyth, 9:12 am  

Ist! Mae Sarah'n darllen y blog ma weithiau.

Newydd sylwi at beth mae'n gyfeirio, felly debyg fydd fy ngwyneb del ddim i'w weld ar draws tudalen blaen yDail y Post yfory wedi'r cwbwl :-(
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 9:22 am  

Gadawa sylw