<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddWyt ti'n addas?

26.10.05

Mae fy mywyd wedi ei raddio fel:
Cliciwch yma i weld beth yw eich gradd chi!
Cliciwch yma i weld beth yw eich gradd chi
Creuwyd gan bart666


Efallai mai arywdd o pa mor ddiniwed ydw i yw'r ffaith mai 12A dwi'n gael. Sgwn i beth fyddai awdur Geiriau Gwyllt yn ei gael?
postiwyd gan Rhys Wynne, 12:21 pm

2 sylw:

Wha-hey, ges i 18. Mae hynna'n gwneud i mi deimlo'n ifanc eto...;-)
sylw gan Blogger Aran, 5:21 pm  

Pfft, dw i'n 15, yn ôl hyn, ond dw i'n gwybod am ffaith mod i'n fwy hardcore nag Aran Jones. Oni bai bod ganddo habit crack dyw e ddim wedi datgelu ar y maes...
sylw gan Blogger Nic Dafis, 5:49 pm  

Gadawa sylw