<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddMr Scruff v Poppies (29/10/05)

27.10.05

Y Poppies yw fy hoff fand Cymraeg ar y foment, a dwi heb eu gweld yn fyw ers amser, ond mae Mr Scruff hefyd yn Chwarae yn Nghaerdydd ar yr un noson. Diw eirioed wedi ei weld yn chwarae'n fwy ond mae un o'i albyau gynnai adref. Hmm, penbleth go iawn.
postiwyd gan Rhys Wynne, 2:59 pm

1 sylw:

Dos gyda be tin gwybod Rhys!

Cyngor da i chdi

Poppies felly
sylw gan Anonymous Aled, 5:20 pm  

Gadawa sylw