<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddHen lyfrau Cymraeg o'r 19G

8.11.05

Newydd ddod ar draws Old Welsh Books. Gŵr o Awstralia yn cyfieithu hen lyfrau Cymraeg i'r Saesneg. Mae'n anelu cyfieithu 5 llyfr, i gyd i wenud a theithio i'r 'Byd Newydd' hyd y gwela i, ac mae wedi cwbwhau y cyntaf sef Hanes Mordaith o amgylch y Ddaear.
There are a great many 19th century and earlier books/texts in the beautiful Welsh language which as far as I know have never been made available to the public in a decent English translation. Many of these I believe could be of some interest to at least a few modern readers.

On this site I'm (very slowly) constructing translations of a few such texts (the original Welsh is included). They're far from perfect, but I hope they're at least readable.
postiwyd gan Rhys Wynne, 12:11 pm

0 sylw:

Gadawa sylw