<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddMwy'n defnyddio Firefox

26.10.05

Ar wefan Spread Firefox, mae creuwyr a defnyddwyr Firefox yn dathlu'r ffaith bod 100 miliwn wedi lawr-lwytho y porowr Firefox.
Beth am y defnydd?
Yn amlwg nid yw hyn yn golygu fod pawb sydd wedi ei lawrlwytho'n ei ddefnyddio, ond mae arwyddio bod y defnydd ar gynnydd. Yn ôl Currybet, mae 9.7% o ymwelwyr i dudalen cartref gwefan y BBC yn defnyddio Firefox.
The browser market amongst those requesting the BBC homepage still shows a vice-like grip from Microsoft products, but both Firefox and Safari represent small but significant deviations from the Internet Explorer norm. All the versions of IE together make up just under 86% of requests to the BBC homepage, with Firefox accounting for 9.1%, and Safari 2.6%.

Yn amlwg mae darllenwyr y blog hwn yn fwy soffistigedig, gan fod yr ystadegau'n dangos mai dim ond 64% sy'n defnyddio porwr Microsoft a bod 28.5% yn defnyddio Firefox.

Cofiwch bod Firefox ar gael yn Gymraeg.

Ac os ydych yn hapus gyda'r porwr mae modd rhoi Botwm Firefox ar eich blog i'w hyrwyddo.
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:04 am

0 sylw:

Gadawa sylw