<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddYmgyrch Tîm Olympaidd i'r Alban

26.10.05


Gwefan a Blog Ymgyrch Tîm Olympaidd i'r Alban
postiwyd gan Rhys Wynne, 10:53 am

2 sylw:

Mae gwefan tebyg hefyd yn ymgyrchu dros tim Olympaidd i Loegr:

http://www.englisholympicteam.org.uk

Angen cychwyn ymgyrch ar frys ar gyfer tim Cymreig.
sylw gan Anonymous Hedd Gwynfor, 10:33 pm  

Diolch am y ddolen Hedd,

Rhyfedd nes i'm dod ar draws hwn yn gynt yn enwedig o ystyried mai ar wefan 'Ymgyrch am Senedd i Loegr (CEP) y gwnes i ddod ar draws Ymgyrch Tîm Olympaidd i'r Alban.

Mae'n arwyddocaol mae Ceidwadwr sydd di adeiladu'r wefan!
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 8:39 am  

Gadawa sylw