<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddDefnyddio Haloscan

26.10.05

Bues braidd yn fyrbwyl yn gosod Haloscan i reoli sylwadau ar fy mlog Dysgwyr De Ddwyrain. Y rheswm dros wneud oedd er mwyn cael gweld unrhyw 'Trackbacks'. Be sylwais i ddim oedd bod rhaid talu er mwyn cael yr opsiwn trackback, ac yn waeth fyth mae'n rhaid talu er mwyn cael gybod (drwy e-bost) pan mae rhwyun yn gadael sylw.
Gan mod i'n berson gwirion, wnes iddim cadw copi o templad fy mlog (byddai Nic yn cael ffit!) ac felly doedd dim modd i mi fynd yn ôl i'r hen drefn.
Digwyddodd yr un peth i Nick, a diolch iddo am fy ngwneud yn ymwybodol bod modd cael Ffrwd RSS o holl sylwadau ar eich blog.

(Dwi wedi gadael sylw i fy hun er mwyn profi fod o'n gweithio gan mai ychydig iawn o boble eraill sydd trafferthu - sniff )

Newydd sylwi wrth sgwennu'r post hwn bod Trackbacks am ddim rwan, ond rhaid i mi ddallt sut mae'n gweithio'n gyntaf.
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:38 am

0 sylw:

Gadawa sylw