<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddStori drist o Farina Penarth

20.9.05


Wrth yrru adref neithwr ar hyd Heol Caerffili yn ardal Llwynbedw yng Ngogledd Caerdydd, gwelais ddyn ar achr ffordd tu allan i safle adeiladu Crest Nicholson yn dal arwydd mawr. I ddechrau dyma fi'n meddwl mai rhyw wallgofyn crefyddol oedd o, ond wrth i'r goleuadau traffig droi'n goch, stopiais gyferbyn a'r dyn a darllen ei neges:

Dwi newydd googlo 'Houseboat Eviction' ac mae'r darganfyddiad cyntaf yn cyfeirio at wefan Crest of Beauty...and a Family Shafted!. Mae'n adrodd ymgyrch teulu a symudodd i fyw ar gwch preswyl (houseboat) ym Marina Penaerth 7 mlynedd yn ôl. cawsant eu gwahodd yno gan Awdurdod Bae Caerdydd, ac reodd hyn cyn i'r ardal gael ei ddatblygu. Ond gyda dyfodiad y fflatiau crand, ymddengys nad oes croeso iddynt yno bellach ac mae cyfres o ddigwyddiadau anffodus iawn wedi cymeryd lle. Mae'n stori drist iawn am deulu ifanc lleol yn cael eu bwlio gan gwmni mawr, a dyw eu Haelod Seneddol lloeol, Alun Michael (rhywun yn ei gofio?) ddim fel petai gyda diddordeb yn eu hachos chwaith.
We have repeatedly contacted our Member of Parliament Mr. Alun Michael asking for his direct practical help to secure our personal private possessions. We have yet to receive any help in this regard but instead he has accused us of impolite and/or improper behaviour to his office staff. Despite our further polite request for a fair and proper investigation into his claims, and a right to reply, Mr. Alun Michael MP has yet to respond.

Stori drist dros ben.

Mwy ar Indymedia
postiwyd gan Rhys Wynne, 10:21 am

1 sylw:

Mae gyda nhw (neu rywun maen nhw'n ei nabod) fan wedi'i addurno yn dangos cefnogaeth iddyn nhw ar ben Kings Road fy stryd. Beth yw pris un teulu yn erbyn pris 'cynnydd'?
sylw gan Blogger Geraint Criddle, 9:17 am  

Gadawa sylw