<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddPeidiwch troi i ffwrdd

23.9.05

Gwefan rhywbethwatch arall, y tro hwn StadiumWatch, sy'n cadw golwg ar stadiwm newydd Abertawe. Tra mae torfeydd y tymor hwn wedi bod yn dda iawn, llawer uwch an fyddai wedi bod yn y Vetch (ac yn uwch na thorfeydd CPD Dinas Caerdydd sydd mewn cyngrhair uwch) mae yna nifer fawr o broblemau, llawer oherwydd blerwch cwmni Stadco, sy'n rheoli'r stadiwm.

Profias i hyn fy hun wrth archebu tocynnau ar gyfer gêm cyfeillgar Cymru'n erbyn Slofenia yn ddiweddar. Archebais i y tocynnau drytaf er mwyn eistedd ar ochr y cae, ond derbyniais rhai i eistedd tu ôl y gôl. Roeddwn wedi nodi fy mod yn fodlon derbyn tocynnau gwahanol os nad oedd tocynnau ochr cae ar ôl, ond pan gyrrhaeddom ni'r gêm roedd y stadiwm yn hanner gwag gyda digonedd o seddi gwad ar yr ochrau. Gofynnais am arian yn ôl o Stadco am y gwahaniaeth ym mhris y tocynnau ac fe gefais siec drwy'r post (er yn amlwg roedd rhaid i mi ofyn am hyn). Prynnais i 4 tocyn, ac o'r herwydd mae'r Cymdeithas Pêl-droed (neu Stadco) wedi colli £20.00.
postiwyd gan Rhys Wynne, 7:59 am

1 sylw:

Gwell peidio son am y 'trefniadau' park 'n' ride, neu bydd posibilrwydd i fi gael harten.

Gadawa sylw