<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddGwleidydd yn dathlu ennill sedd mewn steil

20.9.05

Stori llawer ysgafnach na'r diwethaf, drwy City Hippy unwaith eto.

Mae Keith Locke, Aelod Seneddol Plaid Werdd Aotearoa (Seland Newydd) wedi 'ennill' bet gyda'i wrthwynebydd y byddai'n cipio'r sedd. Yn anffodus iddo y bet oedd os byddai'n ennill, yna byddai'n rhedeg yn noeth trwy'r dref.
postiwyd gan Rhys Wynne, 11:07 am

0 sylw:

Gadawa sylw