<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddUndeb Athrawon America a Wal-Mart

11.8.05

Mae erthygl yn y Telegraph am Undeb Athrawon yn yr UDA sy'n annog rhieni eu disgyblion i beidio siopa yn Wal-Mart oherwydd honiadau eu bod yn defnyddio llafur plant (child labour).
In a co-ordinated series of press events yesterday, the National Education Association and the American Federation of Teachers joined other union officials and civic leaders in a campaign called "Send Wal-Mart Back to School".

The retailer has been attacked by critics who believe the company has contravened child labour laws. Earlier this year, Wal-Mart agreed to pay $135,540 to settle federal charges that it broke US child labour laws, including those preventing minors from operating "dangerous machinery".

Mae'n siwr bod sawl rheswm da arall dros beidio siopa yno hehyd.

Trwy Tim Worstall.

Da fyddai gweld undebau athrawon yn Mhrydain ac undebau eraill yn gwneud safiad tebyg yn erbyn Asda ac hefyd Tesco. Dyma gyfle da i mi bostio dolen at Tecopoly, a ddois ar draws ar wefan Mei.
postiwyd gan Rhys Wynne, 7:51 am

0 sylw:

Gadawa sylw