<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddSefyllfa truenus yr iaith Wyddeleg

23.3.05

Mae wedi bod yn hysbys ers cryn amser bod yr iaith Wyddeleg mewn sefyllfa llawer gwaeth nag un yr iaith Gymraeg. Mae hyn y rhywbeth sy'n creu penbleth i mi. Er ei fod yn drist ac yn rhwystredig i mi bod cymaint o Gymry'n casau a dibrisio ein hiaith cynhenid, dwi rywsut yn deall sut mae'r sefyllfa wedi codi, tra allai ddim gweld sut all yr un peth fod wedi digwydd yn Werinaieth Iwerddon. Mae post ar Slugger O'Toole yn cyfeirio at stori ar TimeOnline ble mae'r awdur yn ymated i adroddiad Gweinidog, ac yn amlwg mae ganddo farn (negyddol) gref am yr iaith. Trist yw darllen rhai o'r sylwadau o dan y post - "dim ots os yw'r iaith yn marw", "dim byd gyda fi'n erbyn yr iaith cyn belled sdim rhaid i mi gael fy ngorfodi yw ddysgu" ayyb. Mae dolen at flog The Gaelic Starover, sydd yn ei dro gyda dolen at stori galonogol ar wefan y BBC am addysg cyfrwng Wyddeleg yn y Chwe Sir.
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:52 am

0 sylw:

Gadawa sylw