<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddMewn undod mae nerth

17.3.05

Er nad ydw i wedi clywed cadarnhad swyddogol, dwi newydd ddarllen neges calonogol dros ben ar negesfwrdd red-passion.com. Arno mae Corky, sef trefnydd Clwb Cefnogwyr Dinas Caerdydd y Cymoedd (Valley RAMS) yn dweud bod CPD Dinas Caerdydd yn mynd i adael i gefnogwyr Wrecsam fydd eisioes lawr yn y brifddinas ar gyfer gêm rownd derfynol Cwpan yr LDV fynychu eu gêm cyngrhair yn erbyn Wigan y diwrnod cynt (9/4/05) am bris gostyngedig (efallai £6), a gobeithir y bydd modd i docynnau i ffeinal yr LDV gael eu gwerthu ym Mharc Ninnian ar y dydd Sadwrn i annog cefnogwyr Dinas Caerdydd i fynd i wylio a chefnogi Wrecsam ar y dydd Sul (10/4/05). Yn ogystal a hyn fe drefni'r gêm gyfeillgar rhwng cefnogwyr Wrecsam a chefnogwyr Dinas Caerdydd ar y bore Sadwrn. Gall cyd-weithrediad o'r fath ond fod yn beth da ar gyfer pêl-droed Cymru. Dwi'n edrych ymlaen yn barod.
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:22 am

0 sylw:

Gadawa sylw