<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddNewyddion Da (am hyn o bryd)

23.2.05


Clywais newyddion da ddoe bod cynghorwyr Cyngor Sir Ddinbych wedi penderfynnu peidio mynd ymlaen gyda eu penderfyniad i gau nifer o ysgolion gwledig y sir, gan gynnwys fy nghyn-ysgol cynradd i sef Ysgol Pantpastynog, Prion. Er nad oedd bwriad gwreiddiol y cyngor yn annisgwyl oherwydd niferoedd presenol yr ysgol (sef 22 disgybl), mi oedd dal yn sioc. Yn amlwg mae hyn yn newyddion da, ond mae’n debyg y codith y mater hyn ei ben eto yn y dyfodol. Yr unig beth da efallai i ddod allan o hyn yw y gall yr ysgolion ar cymunedau baratoi o flaen llaw at rywbeth fel hyn yn y dyfodol, ac yn ôl beth ddywedodd fy rhieni roedd wedi dod a llawer o bobl at eu gilydd a chael pobl na fyddai fel arfer yn cymeryd rhan mewn protestiadau, sy’n beth da yn fy marn i. Unwaith eto, teimlais euogrwydd gan fy mod wedi symud i ffwrdd o fy mro. Euogrwydd yw fy enw canol ar hyn o bryd.
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:22 am

1 sylw:

Rhys

dw'i wedi blogio yn Gymraeg ar y pwnc Dyfodol S4C.

Hwyl

Leighton

Gadawa sylw