<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddGwell darpariaeth Band Llydan i ardaleodd gwledig?

18.2.05

O be dwi'n ddeall (sef dim llawer) mae bosib cael band llydan mewn nifer o ardaloedd yng Nghymru yn barod, hyd yn oed mewn ardaleodd gwledig drwy loeren (neu malu cachu ydwi?) ond siawns bod nifer o lefydd sy'n dal heb gysylltiad. Eni we, dwi newydd ychwanegu Blog New Media Awards y Newstatesman i'm rhestr bloglines am ryw reswm, ac mae stori ddidorol o'r enw Owned by those they serve sy'n sôn am ISP bychain yn dod at eu gilydd i gystadlu'n erbyn BT ac NTL i ddarparu Band Llydan.
A group of internet service providers (ISPs) have got together to form a co-operative. They aim to improve their collective purchasing power and better compete in an increasingly tough market...

..It is hoped that the group will be able to tap into a niche market by supplying broadband in less commercially viable regions of the UK, which have been overlooked by the larger suppliers.
postiwyd gan Rhys Wynne, 11:12 am

3 sylw:

Os ydy unrhywun â diddordeb seto i fyny grwp cydweithredol yn ardal Llangrannog, cysyllta â fi. Dw i wedi cael llond bol o drial cael BT i drwshio'n lein ni (sy'n wallus ers mis Hydref y llynedd). Dw i wedi colli pob ffydd yn BT fel cwmni trwy hyn i gyd. Dw i'n barod i ystyried unrhyw gynllun arall, hyd yn oed un sy'n costio mwy o arian, os ydw i'n gallu ffeindio ffordd o sicrhau cysylltiad cyflym a dibyniadwy i'r rhyngrwyd.
sylw gan Blogger Nic Dafis, 9:28 pm  

This comment has been removed by a blog administrator.
sylw gan Blogger Nic Dafis, 9:29 pm  

Sori am hynny, ond dyna'r fath o beth sy'n digwydd trwy'r amser. Dw i byth yn gwybod os oes cysylltiad 'da fi, nes i mi drial postio rhywbeth, neu agor tudalen newydd.
sylw gan Blogger Nic Dafis, 9:30 pm  

Gadawa sylw