<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddCyfnewid pleidleisiau dros y we

31.3.05

Mae cefnogwyr Llafur a’r Democratiaid Rhydfrydol wedi creu gwefan tacticalvoter.net, er mewyn rhwystro aelodau Ceidwadolrhag ennill mewn seddi ‘marginal’.
Y syniad yw bod aelodau o’r naill blaid yn gaddo pleidleisio dros y llall ble mae’n frwydyr dwy ffordd rhwng y Ceidwadwyr a phlaid arall. Mae 10 sedd wedi ei dargedu’n barod yn Lloegr. Pan edrychais am fy etholaeth i dyma’r neges a gefais:
This is a safe Labour seat, very unlikely to change hands at the next election. So whichever party you support, it's hard to make your vote count for anything even by voting tactically.
Neges sydd ddim yn debygol o ysbrydoli pobl i bleidleisio.

Ffynhonell: New Media Awards 2005 Weblog
postiwyd gan Rhys Wynne, 8:10 am

0 sylw:

Gadawa sylw