<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddS'mai

19.1.05

Helo chi filoedd o ddarllnwyr ffyddlon! Dwi wedi llwyddo dianc i gaffi rhyngrwyd yn Auckland. Mi fyddai'n rhoi dyddiadur llawn dolenni om trip ar fy mlog ar ol dychwelyd i Gymru ond mae Seland Newydd yn wlad hyfryd. Be sy'n mynd ymlaen adre cw?
postiwyd gan Rhys Wynne, 2:19 am

2 sylw:

A, ti'n gwybod, y stwff arferol.

Am faint wyt ti yn Seland Newydd?
sylw gan Blogger Nic Dafis, 1:14 pm  

Hyd at y 3ydd o Chwefror. Ar hyn o bryd dwi ar fis mel brawd fy nghariad a'i wraig newydd (nhw dau, fi am cariad, rhieni a chyfnither fy nghariad a'r gwas priodas) yn Whangamata (Penrhyn y Coromandel). Wedi bod yn nofio o fewn 50 meter i 200 o hammer head sharks yn ddi arwybod i mi diwrnod wedi'r briodas ar draeth i'r gogledd o Auckland.
Bron i mi losgi fy nhin ar Hot Water Beach ddoe, byddai wedi bod yn embaras mynd i'r sbyty a dweud mod i wedi berwi bochau fy nhin mewn twll o gloddiais at y traeth.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 11:03 pm  

Gadawa sylw