<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddMapumental - mae o'n...mental?

9.6.09

Ydych chi'n cofio cofnod ar Metastwnsh gan Rhodri am wefan ScenicOrNot? Gwefan gan MySociety oedd o ble gofynwyd i bobl gyfrannu at bosiect "hush, hush" drwy raddio gwahanol golygfeydd ar draws ynys Prydain.
I'r rhai ohonoch a gymerodd ran, ffrwyth eich llafur yw Mapumental. Ar hyn o bryd mae mewn BETA preifat, felly rhaid cofrestru cyn cael dolen ato (fe gewch chi un yn syth).
Yn fras, gwefan ydy o sydd wedi ei anelu'n bennaf at gynorthwyo pobl sydd ar fin symud i ardal newydd i allu penderfynu ble hoffent fyw, yn seiliedig ar dri peth:
  • pa mor gyflym gellir cyrraedd y gwaith yn defnyddio trafnidiaeth cyhoeddus
  • ble mae'r prisiau tai rhataf
  • ac yn olaf ble mae'r golygfeydd harddaf
Gall hefyd fod o ddefnydd os ydych yn mynd ar wyliau ac eisiau gweld pa mor bell allwch chi aros tu allan i ganol dinas drud a dal fod o fewn cyrraedd y prif atyniadau.

Dyma eisamplau wedi ei selio ar fy swyddfa i yng nghanol Caerdydd

Map 1: O ble gallaf diethio i'm gwaith o fewn awr
Mapumental awr
Map 2: O ble gallaf gyrraedd y gwaith o fewn hanner awr
Mapumental hanner awr
Map 3: O ble gallaf gyrraedd y gwaith o fewn hanner awr AC lle mae prisiau tai o dan £150,000
Mapumental 150K

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 11:52 am

0 sylw:

Gadawa sylw