<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddIwerddon fel 100 person

14.6.09

Dw i wedi tanysgrifio i ffrwd blog ffantastig o'r enw Strange Maps. Fel mae'r enw'n awgrymmu, mae'n gasgliad o fapiau anarferol hen a newydd, yn aml ble mae'r dylunydd yn defnyddio'r ddelwedd i gyfleu negeseuon gleidyddol a/neu chymdeithasol. Mae'r un diweddaraf yn cyfleu natur ieithyddol Iwerddon, wedi ei selio ar y cyfrifiad diwethaf.

If there were only 100 people in Ireland, 55 of them would be speaking only English (Coch), 39 of them would be speaking mainly English, and occasionally Irish (Glas), 2 of them would be speaking mainly Irish (Gwyrdd) and one would be speaking Polish. Three would be speaking other languages.

Michal Boleslav Mechura collected these and other data from the Irish Census 2006, and crafted them into a few interesting cartograms.

Many thanks to him for sending in this map. Visit his website here for more, reflecting immigration, religion and residence intrapolated (if that’s the right word) from Republic of Ireland’s 4.24 million actual residents (Census 2006) to only 100 representative ones.

Mae degau o fapiu eraill hoofwn eich cyfeirio atynt, ond yma un neu ddau
-Europe Beyond ASCII - Pa wledydd sy'n defnyddio pa ffontiau/ysgrif
-City Maps As A Rorschach Test - Faint o dir mae dinasoed o wahanol feintiau poblogaeth yn eu gorchddio
-The Population of China’s Provinces Compared - Cymharu poblogaeth taleithiau Tseina gyda phoblogaeth gwledydd eraill.

Labels: ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 6:44 am

1 sylw:

Mae hwnna'n wych - ydio'n bosib gneud rhywbeth tebyg ar gyfer Cymru?
sylw gan Anonymous Anonymous, 8:33 am  

Gadawa sylw