<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddY Bachan Main yn teithio ar draws yr UDA yn ymweld â hen gymunedau Cymreig a Chymraeg.

16.9.08

Profwyd unwaith eto bod gwerth cadw blogiau ar eich darllenydd ffrwdd, hyd yn oed os nad ydynt wedi eu diweddaru ers amser maith.

Mae'r Bachan Main ar ganol taith ar draws Gwastadeddau Mawr America (os ydy fy naearyddiaeth yn gywir) yn ymweld â threfi a phentrefi sydd â hanes Cymreig iddynt a ble siaradwyd y Gymraeg tan yn gymharol ddiweddar. Lot o enwau lleoedd newydd i mi.

Yn anffodus, does dim modd gadael sylwadau ar ei gofnodion diweddaraf, sef rhai y daith, ond dw i wedi gofyn iddo ail-ystyried hyn ym mlwch sylwadau hen gofnodion.

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 6:48 pm

0 sylw:

Gadawa sylw