<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddGwyneth Glyn, Caerdydd: 19.9.08

16.9.08Clwb y Diwc
Gwyneth Glyn yn lawnsio Clwb y Diwc - Clwb Cymdeithasol Cymraeg Treganna a'r Cylch.

£5 i'w dalu wrth y drws.

Duke of Clarence, Clive Rd, Treganna
7.30pm Dydd Gwener 19/09/2008

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 11:20 am

3 sylw:

Aw, dw i'n hoffi gerddoriaeth Gwyneth Glyn. Wyt ti'n mynd at y sioe?
sylw gan Blogger Zoe, 10:10 am  

Ydw, mae'r dafarn ar ben fy stryd i, felly does dim esgus gyda fi i i beidio mynd - nid mod i byth angen esgus i fynd i'r dafarn.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 10:21 am  

Sut aeth y sioe?
sylw gan Blogger Zoe, 5:06 pm  

Gadawa sylw