<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddWikis - da i rhywbeth?

4.9.06

Siawns eich bod wedi clywed am Wicipedia (neu Wikipedia). Mae'r ddau'n defnyddio meddalwedd Wiki, ac mae unrhywun (yn dibynnu ar y gosodiaduau) un yn gallu cyfrannu at Wiki. Heblaw am y Wicipedia a Wikipedia, doeddwn ddim yn gallu meddwl sut fyddai wiki o ddefnydd i fi, ond dwi darganfod esiamplau diddordol.

1. Wiki Clwb Malu Cachu
Wiki ar gyfer aelodau'r CMC. Mae yna tua 800 o elaodau ar grŵp Yahoo CMC, ac mae aelodau newydd yn ymaelodi o hyd. Yn aml mae'r un cwestiynnau'n cael eu gofyn, fel "ble gallaf glywed am gerddoriaeth Cymraeg?", "pa lyfrau sydd ar gael?" a.y.y.b. a byddai gallu cyfeirio pobl at y wiki'n arbed llawer o ail-adrodd. Ychydig iawn o wybodaeth sydd arno ar hyn o bryd.

2. Cardiffpedia
Fel mae'r enw'n awgrymu, wiki ar gyfer Caerdydd. Cyfle i chi rannu gwybodaeth am eich hoff leoliadau a digwyddiadau gyda eraill.

3. CivExReno
Wiki 'Civilised Explorer' am dref Reno, wedi ei anelu'n benodol ar gyfer pobl sy'n dod i'r ardal ar gyfer mynychu'r wyl gelf Burning Man yn Black Rock Desert, Nevada.

4. Wiki Eisteddfod 2007
Dyna'r wiki diwethaf yn rhoi syniad i mi, sef creu wiki ar gyfer pob Eisteddfod Cenedlaethol. Yn un peth, gan fod yr Eisteddfod yn symudol, mae'r ardal yn newydd i'r mwyafrif helaeth o fynychwyr, ac yn ail mae gwefan swyddogol yr Eisteddfod yn sal iawn o ran gwybodaeth. Dwi fy hun yn cael trafferth dod i wybod am bopeth sy'n digwydd ar ac oddi ar y maes, heb sôn am rhywun sydd efallai'n dysgu Cymraeg, felly byddai cael un man 'agored' ble gelli'r casglu a rhannu unrhyw wybodaeth am eisteddfod a'r cyffuniau'n ddefnyddiol yn fy marn i.

Croeso i chi helpu fi (wel bydd angen sawl person i helpu). Bydd rhaid i chi fy e-bostio er mwyn cael cyfrinair i allu addasu'r wiki. Gobeithio nad ydi hyn yn gwneud i mi ymddangos fel mwy o control freak na'r Blaid Lafur, ond weithiau gall wiki gwbwl agored arwain at broblemau fel y dangosir y wiki nesaf....

5. Wiki Cytundeb Amgylcheddol gan DEFRA
Mae hyn yn synaid....erm, diddorol! Dwi am gopio a gludo'n syth o flog Peter Black
David Miliband is very keen on new technology. He has a blog, which is best read at 2am after a couple of bottles of wine. He has also launched a new initiative, an environmental contract based on a wiki, which anybody can edit - the ultimate consultation.

This is quite radical stuff for government. The danger is of course that it might be abused and lose structure. Rather inevitably that is exactly what has happened. The site has now been locked down and cannot be edited. This is the current officially sanctioned version and this is the state that it got into after numerous mischievous amendments.

Some might say that DEFRA's own fault for taking the internet so seriously, others may say that it was a brave and worthy attempt to engage with the electorate.
Syniad da, neu rhyw orchest i geisio ymddangos in touch gyda'r kidz?

, ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:18 am

0 sylw:

Gadawa sylw