<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBlogio cenedlaetholgar/gwleidyddol

21.8.06

Dau flog newydd dwi hab gael amser i'w darllen eto yw Gog with a Blog a Plaid 4 Maldwyn.

Mae'r un cyntaf yn un newydd gyda'r is-deitl 'News and Views with a Nationalistic Twist from Gogledd Ddwyrain Cymru'. Dwi'n hoffi ei graffeg trawiadol. Mae'r ail un gan David Thomas, ymgeisydd Plaid Cymru yn Maldwyn, ac ame wedi bod yn mynd ers mis Awst, ond pam nad yw'n hyrwyddo'r blog yn nunlle ar y ŵe?

Dwi ddim yn gwbod os yw un o'r ddau awdur yn gallu siarad Cymraeg, ond yn Saesneg mae'r ddau flog.
postiwyd gan Rhys Wynne, 2:11 pm

1 sylw:

Dwi'm yn meddwl fod lot o bobol yn gwybod sut i fynd ati i hyrwyddo eu blog ar y we. Ella fod hyn yn rhywbeth werth ei drafod rywbryd. Ella fod hyrwyddo blogiau yn gyffredinol yn werth ei drafod hefyd.
sylw gan Blogger Rhodri, 8:07 am  

Gadawa sylw