<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBrigdonni ar Faes yr Eisteddfod

9.8.06

Diolch i Peter Black am fy ngwneud i'n ymwybodol o'r 'Peiriant Brigdonni' ym Mhabell Cynogr Abertawe ar faes yr Eisteddfod.


Rhywbeth arall i'w ychwanegu ar fy rhestr: Pethau i'w gwneud yn yr Eisteddfod

,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 8:51 am

3 sylw:

OK, fe fydd rhaid i fi wneud hyn.
sylw gan Blogger Chris Cope, 4:30 pm  

Dyna ti, cyfle gwych (arall) i wneud tit o dy hun!
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 6:09 pm  

Dwi'n credu i fi bara rhyw bymtheg eiliad ar y peth cyn syrthio. Syrffio a fi, dydyn ni ddim yn ffrindiau.

Ond roedd e'n hwyl.
sylw gan Anonymous Rhys Jones, 5:11 pm  

Gadawa sylw