<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddDamia, pam nes i ddim meddwl am yr enw yna

30.8.06

Tra'n chwilio am fanylion cwrs dyma fi'n dod ar draws blog newydd o'r enw Datblogu gan Daniel Cunliffe, sy'n uwch ddarlithydd yn yr adran Gwyddorau Cyfrifiadurol ym Mhrifysgol Morgannwg. Mae'r wefan wedi ei gynnal ar Glamorgan Blogs
Daniel Cunliffe muses about minority languages online, IT and language planning, the Welsh language and technology, design, blogging and wikis – among other things.
Dwi'n edrych ymlaen i weld beth sydd ganddo i'w ddweud gan fod diddordeb mawr ganddo yn nefnydd yr iaith Gymraeg ar y wê er nad yw'n rhugl yn yr iaith ei hun.
Mewn un post mae'n cwestiynnu cywirdeb/perthnasedd cynnwys erthygl Wikipedia am yr Iaith Gymraeg. Yn benodol y paragraff canlynol:
"Welsh has a substantial presence on the Internet, but this is strongly biased towards public bodies: the ratio of search engine hit frequencies for Welsh words to their English equivalents tends to be about 0.1% for formal terms such as addysg (education), cymdeithas (society) or llywodraeth (government), but only about 0.01% for everyday terms such as buwch (cow), eirlaw (sleet) or cyllell (knife)."
Fel mae'n digwydd mae llawer o drafod ynglyn â chywirdeb yr ertthygl gyfan yn cymeryd lle yma. I ymateb i'r canlynol mae Telsa'n pwyntio allan pa mor anodd yw gwneud cymhariaeth deg.
This has been in the article for months and months and has bothered me too. I have just tried to reproduce the results. It has taken a lot longer than I expected, because of course you have to search on all the mutated forms too (this makes an amazing difference to cyllell and especially cymdeithas), and remember to exclude results on Wikipedia, and so on. I am starting to lose count of zeros so I am giving up now. But I can't reproduce the same figures. I am not sure how good these pairs of words are anyway. "Cow" in English is a noun, a verb, and a term of abuse. Buwch.. isn't. "Sleet" is one of the terms in the METAR tables, and these weather reports are propagated, duplicated and syndicated (in English) all across the web, including news and tourist sites (they got in my way once, so I remember this :)) so there is some extra representation there. I can't find out where it came from originally.
O'r drafodaeth hyn mae'n dod yn amlwg faint o waith sy'n cael ei wneud tu ôl i'r lleni gan wirfoddolwyr yn ceisio gwneud yn siwr bod y wybodaeth am y Gymraeg yn gywir, yn aml gan ddysgwyr, tra bod ni Gymry Cymraeg yn brysur yn malu cachu ar maes-e!

, , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 8:40 am

5 sylw:

Wel, jyst i fod yn saff, dw i'n bwriadu i ddefnyddio "eirlaw" ar fy mlog bob dydd...
sylw gan Blogger Chris Cope, 8:44 pm  

Iawn, ond bydda i'n defnyddio "cenllysg" (oedd y person holl wybodus ar wikipedia wedi teipio'r ddau air mewn tybeg?)
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 7:56 am  

LOL - glad you liked the name, spent a long time playing about with different ideas, one of my other favourites was Blogwen but people questionned it's relevence :-)
sylw gan Anonymous Daniel Cunliffe, 1:11 pm  

Datblygu happens to be one of my favouritest bands, see Beibl Datblygu (by that man Nic Dafis again).

Also, the blog by Chris Cope (see first comment) is an axample how Welsh blogs have helped an American learn Welsh over the web.
There are around 6-8 other American bloggers to my knowledge who keep blogs in Welsh, the majority are self taught.

Aderyn Cân
castell tywod
CymryMPLS
O'r tu allan i'n edrych i mewn
Newynog am Gymraeg

They all listen to Radio Cymru and watch some S4C programms over the internet as well as make use of the excellent BBC Catchphrase website.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 3:06 pm  

Post diddorol iawn (a diolch am y "plug"). Dw i'n hoffi "datblogu" hefyd--clyfar iawn.
sylw gan Blogger a. fortis, 8:13 pm  

Gadawa sylw