<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBachgen o Brion i chwarae dros Gymru?

5.9.06

Nwydd ddarllen erthygl ar Red-Passion yn sôn am chwaraewyr Wrecsam sydd wedi bod yn rhan o garfannau tim llawn a dan-21 Cymru dros y penwythnos ac ar gyfer twrnament dan-17 yn Slovakia wythnos nesaf. Gorffenodd gyda:
Another Reds' startlet, Rhys Llwyd, is on standby.
Mae Rhys (sy'n byw cae i ffwrdd o'm rhieni) eisioes wedi chwarae i dim dan-17 Cymru dwi'n meddwl, roedd cyfweliad gyda fo yn Golwg. Byddai'n wych petai'n arwyddo'n broffesiynol gyda Wrecsam yn y blynyddoedd Wrecsam ac yna'n cynrychioli ei wlad ar lefel uwch.
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:57 am

2 sylw:

Dwi'n cymryd nad Rhys Llwyd y blogiwr ydi hwn - dwi'n amau a fyddai'n digon da i chwarae pel-droed dros ei gapel :-)
sylw gan Blogger Mr Gasyth, 2:02 pm  

No comment, dwi erioed wedi gweld y blogiwr Rhys Llwyd yn chwarae pêl-droed. Brawd Angharad ac Elysteg ydi o - ond ti'n gwbod hynny mwn ;-)
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 2:58 pm  

Gadawa sylw