<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBlog Glyn Davies AC

12.9.06

Gwleidydd arall yn mentro i'r byd blogio.
...and I have decided to plunge into the high risk world of the blogger. It will be my chance to take revenge on established Assembly bloggers, Peter Black and Leighton Andrews.
Mae Glyn Davies yn un o'r gwleidyddion sy'n fwyaf tebygol o ddweud beth sydd ar ei feddwl (wedi David Davies a Brynle Williams - sydd hefyd yn Geidwadwyr), felly efallai bydd yn un da. Ond mae steil ei ysgrifennu'n ymylu ar ramblo (ychydig fel un fi). Yn wahanol i Peter Black a Leighton Andrews, dwi ddim yn siwr pa mor gyfarwydd â'r byd blogio ydio, mae'n cyfeirio ar ei flgo fel 'web log' sydd ddim yn ddechreuad da!
postiwyd gan Rhys Wynne, 12:13 pm

3 sylw:

Rhys, beth sy'n bod â "web log"? mae'r gair yn gwneud mwy o sens na "blog":)
sylw gan Anonymous Telsa, 7:34 am  

Na, 'blog' yw'r gair cywir ;-)
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 8:02 am  

Prin iawn bydd unrhyw lincs o gwbl ar "web log" Glyn Davies, felly mae'r ymadrodd yn wneud llai o sens byth.

Nid bod ots ;-)
sylw gan Blogger Nic Dafis, 8:58 am  

Gadawa sylw