<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddCadwa'r ffydd hen ffrind

8.9.06

Trafodaeth hir (wel mi ddwedias hir yn do) ar fforwm Urban75 am wefan newydd o'r enw www.keepingthefaith.org, sef gwefan ble gall pobl gosod eu henwau i ddangos cefnogaeth i Tony druan. Fel bydde chi'n ddisgwyl o ddyn mor uchel ei barch, mae nifer fawr o enwau wedi ymddangos yna, rhai ohonynt yn annisgwyl iawn! Mae aelodau Urban75 wedi bod am y gorau yn ceisio cael yr enwau gwiriona i ymddangos yno. Rwan mae'n rhaid i pwy bynnag sydd tu cefn i'r peth (hen ffrind i rai ohonom yn ôl rhai) yn gorfod gosod yr enwau ymlaen â llaw.
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:37 am

0 sylw:

Gadawa sylw