<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddGwyl Macs

4.9.06

Er y glaw, dyma fi'n mwynhau Gwyl Macs yn fawr iawn. Biti nad oedd ychydig mwy yno wedi i'r trefwnyr fynd i'r fath drafferth a chael line up mor wych, ond dyna ni efallai roedd y tywydd wedi rhoi rhai ffwrdd er bod popeth o dan do. Diolch i Illtyd a Mari am ddod i ddeud helo, mae'n neis cwrdd a blogwyr eraill am y tro cyntaf, ond biti na chwrddais â Chop.
Roedd fy hoff berfformiad i'n anisgwyl, dyma fi'n mynd i'r 'dance tent' ar gyfer gwrando ar MC Sleifar a Chef, a dyma fi'n clywed MC Ruffstylz a Beatbox Fozzy - roedd Fozzy yn wych. Nesi i fwynhau set Euros Childs ond teimlaf ei fod yn anhapus gyda'r sain ac ofnais byddai'n ffrwydro a dechrau contio'r peiriannydd, er wnaeth ddim amharu ar y set yn ormodol.
Gan mod i ddim yn ffansi gwersylla, dyma fi ddim yn yfed fel gallwn yrru adre diwedd y noson a gadewais ar ganol set Killa Kela. Roeddwn wedi ei glywed o'r blaen yn Compass Point a dwi mor gul doeddwn ddim awydd gwrando ar y gweddill (+ roeddwn yn cream crackered ac eisiau gweld os oedd gêm Cymru am gael ei ail-ddangos yn hwyr ar S4C)

 celf neu carreg
Dim i'w wneud a Gwyl Macs

Lluniau (digon crap) o Gwyl Macs
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:10 pm

0 sylw:

Gadawa sylw