<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddDebenhams v Iestyn ap Rhobert

4.8.06Un peth yw paentio slogannau, ond mae'n debygyb bod Cymdeithas yr Iaith wedi newid tagteg y tro hwn: Cymdeithas yr Iaith yn tynnu arwydd datblygiad mawr Saesneg Debenhams.

Bydd achos llys Debenhams v Iestyn ap Rhobert ar y 30ain o Awst
Ym mis Mehefin fe arestiwyd Iestyn ap Rhobert o Langadog a'i gyhuddo o ddifrod troseddol am dynnu arwydd uniaith Saesneg enfawr sy'n dynodi safle datblygiad newydd Debenhams yn nhre Caerfyrddin.
postiwyd gan Rhys Wynne, 7:20 am

2 sylw:

Ti'n mynd i gefnogi yn yr achos llys Rhys?

Os byddai lawr yn y de yna fe ddof draw.
sylw gan Blogger Madyn, 12:00 pm  

Mae gyda ni taith beicio ar yr un diwrnod, felly dwi ddim yn 100% (a dwi'n gobeithio dod i'r gogledd rhwybryd diwedd Awst).

Job dda ddo
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 12:31 pm  

Gadawa sylw