<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddEisteddfod ar-lein

8.3.06

Mae Geraint am gynnal Eisteddfod ar-lein. Synaid syml, a dwi'n cymeryd bod croeso i unrhywun gymeryd rhan.
I'm going to host my own Eisteddfod ar-lein.
Leave a comment to compete in any of the following competitions:

Celf a Dylunio/Graffeg:
Design and create a simple picture on 'Paint' incorporating the theme 'Cariad.'

Celf a Dylunio(2):
Design and create a picture using pensil/beiro/paent/colaj, take a photograph and post on journal.

Cystadleuaeth infento/composo cân:
Just write down the lyrics in journal.

Ysgrifennu:
Stori/ymson/dyddiadur- sgwennu yn y journal.

Comments erbyn whenneva.

I don't know how I'm going to to the Seremoni cadeirio eto, but twill be very cŵl.
postiwyd gan Rhys Wynne, 12:44 pm

4 sylw:

Beth am rhieingerdd iaith Cymraeg? Dw i wedi Cymreigio newydd cân heddiw fy mod i'n sgwennu o'r blaen mewn Saesneg. Dw i' gallu rhoi ei gân e ar a llun hefyd os wyt ti'n hoffi.
sylw gan Blogger James, 4:01 pm  

Mae hyn yn syniad da. Diolch am dynnu fy sylw arni!
sylw gan Blogger a. fortis, 9:16 pm  

Beth am rhieingerdd iaith Cymraeg?

Rhaid i ti fy helpu gyda'r Gymraeg yma James! A'i nursery rhyme yw rhieingerdd? Gair sy'n gael ei ddefnyddio yn Gymraeg fel arfer yw hwyangerdd (neu rhywbeth tebyg)

Dwi'n meddwl gall unrhywun adael sylw ar flog/LiveJournal Geraint heb orfod cofrestru, felly ewch amdani.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 9:36 am  

Sut dw i'n dwued "LOL" yn Gymraeg? Mae fy ngeiriadur i'n dwued ei gair e'n golygu "Love Poem" yn Saesneg. Diolch i ti am helpu gyda fy Nghmraeg, mae'n gwerthfawrogi iawn. Ond dw i'n wedi eisiau cofnodi fy Nghân i dy eisteddfod ar-lien di.
sylw gan Blogger James, 12:41 pm  

Gadawa sylw