<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddGweld a phrofi meddalwedd 17/3/06

7.3.06

Mae Cymdeithas Meddalwedd Cymraeg am wadd ffrindiau i ymuno â ni mewn sesiwn gweld a phrofi meddalwedd Cymraeg.

Mae'r Gymdeithas, sy'n cynrychioli darparwyr meddalwedd Cymraeg, yn awyddus i bawb gael cyfle i brofi'r ystod eang o feddalwedd sydd ar gael ar gyfer defnyddwyr Cymraeg neu ddwyieithog.

Mae'r arlwy yn cynnwys croeso gan Hywel Williams AS, cyflwyniadau byr gan ddarparwyr a chyfle i brofi'r feddalwedd drosoch chi eich hun. Mae'r dewis yn un eang ac yn cynnwys rhaglenni swyddfa a hamdden yn ogystal ag offer gwirio iaith a geiriaduron.

Am fanylion pellach am y gynhadledd, ewch i wefan newydd y Gymdeithas.

Dewch draw ar brynhawn dydd Gwener Mawrth 17 i Techniwm CAST, Prifysgol Cymru Parc Menai, Bangor am 2.00 o'r gloch i weld, teimlo a chlywed... Bydd paned a sgons ar gael.

Cofrestrwch am ddim drwy:
cmc AT meddalweddcymraeg.org


O maes-e.com
postiwyd gan Rhys Wynne, 8:53 am

0 sylw:

Gadawa sylw