<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddDiog yw trigolion Caerdydd

16.3.06

Dyma benawd erthygl yn y Western Mail.
Cardiff folk are 'laziest in all Europe'
Feb 27 2006
Lisa Jones, South Wales Echo


Workers in Cardiff take the easy option when it comes to getting to the office or factory.

According to a new website, the capital's workforce much prefer the car to the bike or their feet for their morning mode of transport.

Mae'r erthygl yn mynd ymlaen i sôn am sut mae Caerdydd yn cymharu'n anffafriol gyda dinasoedd ewropeaidd eraill o faint tebyg mewn arolwg o'r enw UrbanAudit.

Petawn i'n gweithio'n yn ddinas byddwn yn defnyddio fy meic, a dwi'n genfigennus iawn o'm cariad sy'n gallu bod yn ei gwaith o fewn 10-15 munud ar gefn ei beic a chael mynd trwy'r parciau pob dydd. Wedi dweud hynny, cyn cyrraedd y parc rhai mynd ar hyd ffyrdd prysur iawn ble does dim llwybrau beic, ac i wneud pethau'n waeth mae'r cyngor yn mynnu cloi giatiau'r parc am 5:00 neu'n gynharach yn y gaeaf. Mae hyn felly'n golygu na all neb sy'n gweithio'n y ddinas ddefnyddio'r llwybrau beic yn y parc i fynd adref.
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:57 pm

0 sylw:

Gadawa sylw