<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddYchydig o newyddin da i'r Cochion

14.3.06

O'r BBC
Mae'r Llys Apêl wedi dyfarnu y dylai cartref Clwb Pêl-Droed Wrecsam aros yn nwylo'r gweinyddwyr.

O leiaf mae hyn yn ei wneud yn haws i'r gweinydwyr werthu'r clwb, ond mae amser yn rhedeg allan gyda'r Gyngrhair yn dal i fygwth gwahardd y clwb, ac hefyd pa sicrhwydd y gwerthi'r y clwb i'r bobl cywir?
postiwyd gan Rhys Wynne, 11:37 am

0 sylw:

Gadawa sylw