<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddTydi'r Rhithfyd yn fach

19.12.05

Dyma fi wedi dod ar draws flog Cymraeg newydd (i mi) eto drwy fy rhestr Bloglines. Gan mai un ar gyfer Eglwys Gellimanwydd, Rhydaman ydi o, doeddwn ddim yn meddwl y byddai o ryw ddiddordebmawr i mi, heblaw am y ffaith fod y post diweddaraf yn cynnwys llun o Yncl Myrddin, cefnder fy nain!
postiwyd gan Rhys Wynne, 2:13 pm

0 sylw:

Gadawa sylw