<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddFfa Coffi Pawb

16.11.05


Er nad ydw i'n meddwl llawer o'i DJ'o, rhaid dweud bod gan Kevin Davies gaffi bach digon del o'r enw Ffa yn Radyr. Mae'n dda gweld y Gymraeg yn cael blaenoraeth ac hefyd ble arall yn ne ddwyrain Cymru (neu Gymru gyfan erbyn meddwl) y mae copi o Golwg, Y Cymro a'r papur bro lleol ar gael i'w ddarllen tra'n yfed eich coffi? O, a mae'r bwyd yn dda hefyd. Bechod nad yw yn agos i ganol y ddinas.
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:09 pm

0 sylw:

Gadawa sylw