<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddNid Digon Dawnsio ar y Sgwar: John Grindell

20.12.05

Tra'n mynd drwy ystadegau'r blog byma fi'n dod at draws gwefan 'StiwdioJG' sef gwefan John Grindell. Arno mae tudalen gyda ambell gerdd yn ieithoedd Gaeleg yr Alban a'r Gernyweg, ac hefyd cyfieithiad Cymraeg - maen't yn werth eu darllen.
"Hallo stranger" meddai'r dyn yn y Bont ar Wlan (tafarn) ond estron yw'r iaith sydd ar ei dafod ef!

Mae mynd i Gernyw fel bod mewn ystafell dyn marw - mi ellwch weld y pethau oedd yn perthyn iddo, ond nid yw'r enaid yna ac anghofiedig yw'r dyn.

Dwi wedi clywed ei enw o'r blaen on does dim syniad gyda fi pa fath o gerddoriaeth mae'n gynhyrchu. Wrth gwglo dyma fi'n dod ar draws post gan Dafydd amdano sy'n arwydd da i mi, ac efallai gai gyfle rhywbryd i wrando ar y 3 trac mae Dafydd wedi osod ar ei flog.

Prosiect: Effaith y Saeson
postiwyd gan Rhys Wynne, 10:12 am

2 sylw:

Synth-tastic! Mi chwaraeodd ambell gig efo'r band Tecno/Electronica "Tokyu" hefyd.

"Mi gath JG y fraint o weithio efo Tokyu yn ystod yr Haf, 1997. Mi gath o wahoddiad i ymuno a'r grwp gan Meilir [oedd yn gyn-aelod o Aros Mae] a pherfformiodd Swynwr y Synths yn fyw ar lwyfan Maes B Eisteddfod y Bala ym 1996. Mae Tokyu wedi bod yn fand cynnal i'r Super Furries ar sawl achlysur [Cian o'r Super Furries hefyd yn gyn-aelod o Aros Mae]." o fan hyn

Gyda llaw, alli di ebostio fi , mae Elin isio dy gyfeiriad ebost er mwyn anfon yr erthygl ar Gatalonia i ti.
sylw gan Blogger Rhodri, 1:19 pm  

Mae'n paedo bellach. Anffodus.
sylw gan Anonymous Anonymous, 12:29 am  

Gadawa sylw