<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddFfair Nadolig Menter Iaith Sir Caerffili 26/11/06

15.11.05

Eleni am y tro cyntaf, mae fy mos wedi fy mherswadio i gyd-drefnu'r canlynol:

Ar y dechrau roeddwn yn ansicr o'r syniad gan nad oedd y busnesau gyda siaradwyr Cymraeg roeddwn wedi dod i gyswllt gyda y math o rai fyddai eisiau stondin, ond rwyf wedi dod ar draws un neu ddau newydd ac mae rhai eraill o'r stondiwyr wedi dangos diddordeb mewn defnyddio mwy o Gymraeg. Yn anorfod mae rhai o'r stondinwyr yn dod o du allan i'r sir, ond oni bai am un cwmni o Rydaman, mae nhw i gyd unai o sir Caerffili neu sir cyfagos.

Newydd gael cadarnhad heddiw y bydd Roy Noble yn agor y Ffair, ac yn ogystal a'r stondinau bydd hefyd modd gwrando ar y telynor gwerin gwych CARWYN FOWLER.

Y gobaith y erbyn diwedd yr wythnos bydd 27 stondin llawn gyda ni. Mae 24 wedi eu llenwi erbyn hyn.

Dyma rai o'r stondinwyr fydd yno (sydd gyda presenoldeb ar y wê):
Siop y Bont (Siop lyfrau Cymraeg)
Gwynt y Ddraig (Seidr Cymreig)
Gwynfor Roberts (Arlunydd)
Cuddlezoo (Dillad Plant)
postiwyd gan Rhys Wynne, 3:24 pm

1 sylw:

Danfonwch y Datganiad i'r Wasg ataf os gwelwch yn dda, e-bost darren@cymraeg.org

Diolch

Gadawa sylw