<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddTafarn, Tafod, Nos Da

8.11.05

Tafarn, Tafod a NosDa
Gobeithio mod i wedi cael y trefn yn gywir. Gwefan newydd ar gyfer Gwesty'r Riverbank, yn ardal Glan-yr-afon, Caerdydd. Mae nosweithiau 'Tafodiaeth' ar ddydd Mercher yn swnio'n addawol;

Nos Fercher
TAFODIAITH
'Gwnewch bopeth yn Gymraeg/eig'! Nos Sadwrn fach yng nghanol yr wythnos i ddathlu'r clasuron a'r newydd o'n storfa gyfoethog o gerddoriaeth cartref!


Tagiau: ,
postiwyd gan Rhys Wynne, 3:36 pm

2 sylw:

Duw! Y peth nesa iddyn nhw neud fydd cael eu cyhoeddusrwydd nhw ar bapur yn Gymraeg, ia? Mae'n ffocin pisho fi off de!

Come to the Tafod nait, cos there'll be lots of Welsh music.

Wancar di rhen gont 'na sy'n rhedag y lle.
sylw gan Anonymous Anonymous, 11:06 pm  

Dwi ddim cweit y dallt be sgen ti. Fy nghariad welodd flyier am hwn, ond wnes i ddimgofyn a iaith oedd o - wyt ti'n dweud maei yn Saesneg yn unig mae'n hysbysebu ar bapur? Os felly, mae hynna'n bechod.

Dwi heb gwrdd a'r perchennog, ond wedi siarad a fo ar y ffôn. Cymro Cymraeg yn mentro mewn busnes, ac yn rhoi lle blaenllaw i'r iaith (ar y wefan beth bynnag). Mi a'i i weld y lle cyn rhoi fy marn.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 9:46 am  

Gadawa sylw